Uslovi i odredbe

1. PRIMENA USLOVA PRODAJE

Ovi uslovi prodaje i sve naredne verzije besplatno su dostupne svima na internet stranici prodavca www.dwreusables.com Slanjem narudžbe kupac potpuno i bezuslovno prihvata uslove prodaje. Ovi uslovi imaju prednost nad onima koji se pojavljuju u dokumentima kupca, i ako nema izričitog prihvatanja prodavca, svi suprotni uslovi koje je kupac postavio prodavacu su neosporni.

Ako bi jedna od ovih klauzula bila poništena, ostale klauzule ostaju važeće.

2. NARUDŽBE

2.1 Svaka narudžba se posmatra kao obećanje kupovine. Narudžbe postaju važeće kada ih prodavac pismeno potvrdi.

2.2 Svaka izmena ili otkazivanje narudžbe na zahtev kupca može se eventualno uzeti u obzir samo ako je data u pismenom obliku najmanje 48 sati pre proizvodnje robe. U slučaju izmene narudžbe od strane kupca, prodavac neće više biti vezan na početno ugovorene rokove. Ako prodavac ne prihvati izmene ili otkazivanje, svi plaćeni depoziti neće biti vraćeni.

3. DOSTAVA

3.1 Uslovi. Osim ako nije drugačije naznačeno na narudžbi, isporuka se smatra izvršenom od trenutka kada je roba stavljena na raspolaganje u prostorijama prodavaca. Ako je preuzimanje robe odgovornost kupca, nepreuzimanje robe dovodi do toga da prodavac preuzima potrebne korake za skladištenje robe o trošku kupca ili da nastavi s isporukom nakon zvaničnog obaveštenja o uklanjanju robe. Dodatne troškove kao rezultat toga prodavac će naplatiti kupcu.

3.2 Rokovi. Rokovi isporuke su okvirni osim ako između prodavaca i kupca nije dogovoren čvrst i imperativan datum. Samo u tom slučaju, kupac može otkazati narudžbu zbog nepoštivanja rokova isporuke, nakon zvaničnog obaveštenja i isključujući bilo kakvo pravo na naknadu, kaznu ili otkazivanje narudžbe.

4. PRENOS RIZIKA, PRIHVATANJE I ZAHTEVI

4.1. Roba putuje na rizik kupca. U slučaju oštećenja ili gubitka, na primaocu je da proveri odgovornost prevoznika i da ih pismeno potvrdi prodavacu u roku od 48 sati od dostave, ili od njihovog uočavanja u slučaju nevidljivih nedostataka. U protivnom smatraće se da je isporučenu robu kupac prihvatio.

4.2. Nakon više od 30 dana od isporuke robe kupac ne može preduzeti nikakve radnje zbog neusklađenosti.

5. CENA I PLAĆANJE

5.1 Cena. Industrijska proizvodnja je specifična za svaku narudžbu te se cene i potencijalno sniženje definišu kalkulacijom. Cene koje se pojavljuju na potvrdi upita prodavca mogu se menjati. Iznosi poreza, carine ili druga davanja koja se moraju izvršiti u vezi s primenom belgijskih propisa u zemlji uvoza ili tranzita snosi kupac.

5.2 Uslovi plaćanja. Osim ako nije drugačije naznačeno na računima, plaćanje je u gotovini po prijemu i bez popusta.

Ako postoji popust, on će se oduzeti od oporezivog iznosa prodavca, a iznos poreza kojeg kupac treba platiti mora se umanjiti za iznos poreza koji se može pripisati popustu.

5.3 Kašnjenje plaćanja ili neplaćanje. U slučaju kašnjenja plaćanja, prodavac može obustaviti sve trenutne narudžbe, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu vrstu radnje. Svi iznosi koji nisu plaćeni na datum dospeća naveden na fakturi dovešće, ipso-jure i bez ikakve prethodne obaveštenja, od datuma dospeća do datuma efektivnog plaćanja, primenu kamate na odloženo plaćanje jednako onome što je predviđeno u zakonu od 2. avgusta 2002. o zakasnelim plaćanjima u vezi sa poslovnim transakcijama.

U slučaju neplaćanja, četrdeset osam sati nakon što je službeno obaveštenje ostalo bez odgovora, prodaja će biti otkazana ipso jure, ako prodavac tako želi, bez prejudiciranja bilo kojih drugih zahteva za naknadu štete.

Kada je plaćanje u ratama, neplaćanje rate će dovesti do trenutnog zahteva za plaćanje celokupnog duga, bez službenog obaveštenja.

Kada je isporuka podeljena na više isporuka, neplaćanje isporuke daje prodavacu pravo obustaviti buduće isporuke, bez službenog obaveštenja.

5.4 Garancijski zahtevi. Prodavac zadržava pravo da zahteva posebne garancije u slučaju kašnjenja plaćanja ili rizika od nesolventnosti (avansno plaćanje, bankovna garancija, protest menice, založna prava preuzeta od kupca).

Kod odbijanja kupca da pruži tražene garancije može se pozvati na pravo potraživanja robe pod uslovima predviđenim u klauzuli o zadržavanju vlasništva navedenoj u čl. 6.1. Tekuće narudžbe koje još nisu isporučene biće otkazane ipso jure, zbog postupaka kupca i isključivo njegovom krivicom. Kupac će tada morati platiti naknadu za otkazivanje koja je jednaka vrednosti robe koja još nije isporučena.

5.5. Založno pravo. Kupac izričito priznaje prodavcu ugovorno založno pravo koje nosi založno pravo i pravo prvenstva na svu robu i dokumente u posedu prodavaca, kao garanciju ukupnih potraživanja (fakture, kamate, troškovi itd.) koja prodavac ima kod kupca.

5.6. Kaznene klauzule koje se pojavljuju u komercijalnim dokumentima kupca, kao što je fakturisanje paušalnih kazni za kašnjenje ili nedostatak kvaliteta, ne mogu se suprotstaviti prodavcu.

6. ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA I SUBROGACIJA DUGA

6.1 Zadržavanje vlasništva. Prodavac zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do isplate cene u celosti, a u slučaju izdavanja čekova ili menica do unovčenja iste. Tokom perioda zadržavanja vlasništva, budući da su rizici preneseni na kupca nakon što je roba stavljena na raspolaganje u prostorijama prodavca, kupac mora osigurati robu od bilo kakvog rizika oštećenja. Polise osiguranja uključivaće pojedinosti o kvalitetu prodavca kao vlasnika. Pretpostavlja se da je roba na zalihama u prostorijama kupca ona koja nije plaćena, osim ako nije drugačije navedeno.

U slučaju neplaćanja (ukupnog ili delimičnog iznosa) na datum dospeća, prodavac može zatražiti povrat sve robe koja još nije u potpunosti plaćena, uključujući onu čije plaćanje dospeva kasnije, ipso jure i bez formalnosti. Ovaj povrat, izvršen o trošku i na rizik kupca, ne prihvata se kao ekvivalent poništenju prodaje. U slučaju prerade robe bez materijalnog doprinosa, pretpostaviće se da su izmene na robi izvršene u ime prodavaca. U slučaju ugradnje novog materijala u isporučenu robu, prodavac će biti suvlasnik robe za njihovu početnu vrednost.

Između stranaka je izričito dogovoreno da svu robu koja pripada kupcu, a koja se nalazi u skladištima prodavaca, kupac daje prodavacu u zalog kao garanciju za plaćanje svih dospelih iznosa, uključujući iznose dospele za robu već otpremljenu kupcu, ali koja još nije plaćena.

6.2 Subrogacija duga. Kupac je ovlašćen da preprodaje isporučenu robu u okviru svog uobičajenog poslovanja. Međutim, tada na prodavca prenosi u njegovu korist sva potraživanja nastale preprodajom trećem kupcu (primaocu). Kupac je ovlašćen da naplati svoje dugove, čak i nakon prenosa, bez uticaja na pravo prodavaca da sam naplati svoje dugove. Međutim, prodavac se obvezuje da neće naplaćivati dugovanja ako kupac uredno izmiruje svoje obveze. Prodavac može zahtevati od kupca da ga obaveštava o dugovima koji su na njega preneseni i da mu dostavi imena dužnika i sve podatke potrebne za naplatu te da dostavi odgovarajuće isprave i obaveštenja dužnike o prenosu.

Kada se isporučena roba preprodaje sa drugom robom koja ne pripada prodavcu, ili nakon obrade, smatra se da se dug kupca prema trećem kupcu prenosi za cenu dogovorenu između prodavca i kupca. Prodavac ne može odobriti nikakvo odustajanje bez dokaza o obaveštenju kupca prema dužnicima o njegovoj subrogaciji prema prodavcu za dospele iznose.

7. ODGOVORNOST

7.1. Prodavac posvećuje najveću pažnju izradi, pakovanju i isporuci proizvoda. Međutim, u slučaju kašnjenja ili proizvodnih nedostataka, koje je prodavac propisno prepoznao i osim u slučaju smrti ili lične povrede nastale zbog nemara, njegova će obaveza biti ograničena samo na popravak direktne štete i zamenu neispravnih količina, uključujući za slučaj zakonske garancije za skrivene nedostatke. U svakom slučaju, odgovornost prodavca isključuje gubitak dobiti i bilo kakav indirektni ili posledični gubitak ili štetu. Zahtev kupca ne obustavlja obvezu plaćanja predmetne robe.

7.2 Prodavac odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost, posebno u pogledu sadržaja i tačnosti informacija odštampanih na zahtev kupca o proizvodima prodavca.

8. TEHNIČKE KLAUZULE

Prodavac zadržava mogućnost izmene proizvoda i njegovih tehničkih specifikacija uz očuvanje njegovih performansi. To je unutar područja primene direktiva Evropske unije koje se odnose na uzimanje u obzir ekoloških zahteva u dizajnu i proizvodnji ambalaže.

9. BORBA PROTIV KORUPCIJE

Nikakva ponuda, poklon ili plaćanje, naknada ili korist bilo koje vrste, koja predstavlja nezakonitu ili koruptivnu praksu, nije niti će biti data bilo kome, bilo direktno ili indirektno, kao podsticaj ili nagrada za dodelu ili izvršenje ugovora. Svaka takva praksa biće osnova za raskid ugovora ili preuzimanje bilo koje druge korektivne mere prema potrebi.

10. OBRADA PODATAKA I PRIVATNI ŽIVOT

U skladu sa zakonom od 08.12.1992. koji se odnosi na zaštitu privatnog života, kupac ima pravo pristupa i ispravka imenovanih podataka koji se tiču njega.

11. DODELJIVANJE NADLEŽNOSTI, VAŽEĆI ZAKON

U slučaju neuspeha postizanja prijateljske nagodbe, svi sporovi biće u nadležnosti sudova u Tongerenu, koji imaju isključivu nadležnost, čak i u slučaju žalbe na garanciju ili većeg broja optuženih.

Važeći zakon je belgijski zakon.

Contact us