Pogoji in določila

1. UPORABA PRODAJNIH POGOJEV

Ti prodajni pogoji in vse nadaljnje različice so prosto dostopni za vse na spletnem mestu prodajalca www.dwreusables.com. Z oddajo naročila kupec v celoti in brezpogojno sprejema te prodajne pogoje. Ti pogoji imajo prednost pred tistimi, ki so navedeni v kupčevih dokumentih, in, če se prodajalec izrecno ne strinja drugače, neizpodbitni glede na vse nasprotne pogoje, ki jih določi kupec.

Če se ena od teh klavzul razveljavi, ostale klavzule ostanejo veljavne.

2. NAROČILA

2.1 Vsako naročilo se obravnava kot obljuba nakupa. Naročila postanejo dokončna, ko jih prodajalec pisno potrdi.

2.2 Vsaka sprememba ali preklic naročila, ki ga zahteva kupec, se lahko upošteva le, če je podana v pisni obliki vsaj 48 ur pred izdelavo blaga. Če kupec spremeni naročilo, prodajalec ni vezan na dogovorjene začetne roke. Če prodajalec ne sprejme spremembe ali preklica, morebitne plačane kavcije ne bodo povrnjene.

3. DOBAVA

3.1 Pogoji. Če v naročilu ni navedeno drugače, se šteje, da je dobava opravljena od trenutka, ko je blago na voljo v prostorih prodajalca. Če je za prevzem blaga odgovoren kupec, mora v primeru neuspešnega prevzema blaga prodajalec sprejeti potrebne ukrepe za skladiščenje blaga na stroške kupca ali nadaljevati z dobavo po uradnem obvestilu o odstranitvi blaga. Dodatne stroške, ki nastanejo zaradi tega, bo prodajalec zaračunal kupcu.

3.2 Roki. Dobavni roki so okvirni, razen če sta se prodajalec in kupec dogovorila za določen in nujen datum. To je edini primer, ko lahko kupec prekliče naročilo zaradi neupoštevanja rokov odpreme, in sicer po uradnem obvestilu in brez pravice do nadomestila, kazni ali preklica naročila.

4. PRENOS TVEGANJA, SPREJEM IN ZAHTEVKI

4.1. Blago potuje na tveganje kupca. V primeru poškodbe ali izgube mora naslovnik izraziti morebitne pridržke prevozniku in jih pisno potrditi prodajalcu v 48 urah po dobavi ali, v primeru nevidnih napak, po tem, ko jih je opazil. V nasprotnem primeru se šteje, da je kupec dobavljeno blago sprejel.

4.2. Kupec več kot 30 dni po dobavi blaga ne more ukrepati zaradi neskladnosti.

5. CENA IN PLAČILO

5.1 Cena. Industrijska proizvodnja je specifična za vsako naročilo, cene in morebitna znižanja pa so določena na podlagi ocene. Cene, navedene na prodajalčevih potrdilih o prejemu, se lahko spremenijo. Vse davke, dajatve ali druga plačila, ki jih je treba plačati v zvezi z uporabo belgijskih predpisov glede države uvoznice ali tranzitne države, krije kupec.

5.2 Plačilni pogoji. Če na računih ni navedeno drugače, jih je treba plačati z gotovino ob prevzemu in brez popusta.

Če obstaja popust, se le ta odšteje od obdavčljivega prometa prodajalca, znesek davkov, ki jih mora kupec povrniti, pa se mora zmanjšati za znesek davka, ki ga je mogoče pripisati popustu.

5.3 Zamuda pri plačilu ali neplačilo. V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec brez poseganja v kakršna koli druga dejanja začasno ustavi vsa trenutna naročila. Za vse zneske, neplačane na datum zapadlosti, naveden na računu, se od datuma zapadlosti do datuma dejanskega plačila ipso iure in brez predhodnega obvestila zaračunajo zamudne obresti v višini, ki jo predvideva zakon z dne 2. avgusta 2002 o zamudah pri plačilih v zvezi s poslovnimi transakcijami.

V primeru neplačila se v oseminštiridesetih urah po uradnem obvestilu, ki je ostalo brez odziva, prodaja na željo prodajalca razveljavi ipso iure, brez poseganja v morebitne druge odškodninske zahtevke.

Če je plačilo v obrokih, bo neplačilo obroka povzročilo takojšnjo zahtevo za plačilo celotnega dolga, brez uradnega obvestila.

Če je dobava razdeljena na več dobav, ima prodajalec zaradi neplačila dobave pravico, da brez uradnega obvestila začasno prekine prihodnje dobave.

5.4 Zahteve glede jamstev. Prodajalec si pridržuje pravico, da zahteva posebna jamstva v primeru zamude pri plačilu ali nevarnosti plačilne nesposobnosti (zlasti predplačilo, bančna garancija, izjave o nestrinjanju, pridržna pravica ali zavarovanje, ki se naloži kupcu).

Če kupec zavrne predložitev zahtevanih jamstev, se lahko uveljavlja pravico do zahtevka za blago pod pogoji, predvidenimi v klavzuli o pridržku lastninske pravice, določeni v členu. 6.1. Trenutna naročila, ki še niso bila dostavljena, bodo preklicana ipso iure, in sicer zaradi dejanja stranke in izključno po njeni krivdi. Stranka bo nato morala plačati strošek odpovedi v višini vrednosti blaga, ki še ni bilo dostavljeno.

5.5. Zastavna pravica. Kupec izrecno priznava prodajalcu pogodbeno zastavno pravico, ki vključuje pridržno pravico in prednostno pravico na vsem blagu in dokumentih v posesti prodajalca kot jamstvo za vse terjatve (računi, obresti, stroški itd.), ki jih ima prodajalec do kupca.

5.6. Prodajalec ne more ugovarjati kazenskim klavzulam, ki se pojavljajo v kupčevih poslovnih dokumentih, kot je zaračunavanje pavšalnih kazni za zamudo ali neizpolnjevanje kakovosti.

6. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE IN SUBROGACIJA DOLGA

6.1 Pridržek lastninske pravice. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je dobavil, dokler cena ni plačana v celoti, v primeru izdaje čekov ali menic pa do njihove unovčitve. V obdobju pridržka lastninske pravice, ko se tveganja prenesejo na kupca v času, ko je blago na razpolago v prostorih prodajalca, mora kupec zavarovati blago pred kakršno koli nevarnostjo poškodbe. Zavarovalne police bodo vsebovale podatke o vlogi prodajalca kot lastnika. Šteje se, da je blago, ki je na zalogi pri kupcu, tisto, ki ni plačano, razen če ni drugače določeno.

V primeru neplačila (celotnega ali delnega) cene na datum zapadlosti lahko prodajalec zahteva vračilo vsega blaga, ki še ni v celoti plačano, vključno s tistim, ki ga je običajno treba plačati pozneje, ipso iure in brez formalnosti. To vračilo, ki ga kupec opravi na svoje stroške in tveganje, ni enakovredno preklicu prodaje. V primeru predelave blaga brez bistvenega prispevka se šteje, da so bile spremembe na blagu opravljene v imenu prodajalca. V primeru vgradnje novega materiala v dobavljeno blago je prodajalec solastnik blaga glede na njegovo začetno vrednost.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da kupec vse blago, ki pripada kupcu in se nahaja v skladiščih prodajalca, da v zastavo prodajalcu kot jamstvo za plačilo vseh dolgovanih zneskov, vključno z dolgovanimi zneski za blago, ki je bilo kupcu že odpremljeno, vendar še ni bilo plačano.

6.2 Subrogacija dolga. Kupec je pooblaščen za ponovno prodajo dobavljenega blaga v okviru svojega običajnega poslovanja. Vendar pa nato na prodajalca prenese vse terjatve, ki izvirajo iz ponovne prodaje tretjemu kupcu (prevzemniku), v njegovo korist. Kupec lahko izterja terjatve tudi po prenosu, ne da bi to vplivalo na pravico prodajalca, da sam izterja svoje terjatve. Vendar se prodajalec strinja, da ne bo izterjal terjatev, če kupec pravilno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti. Prodajalec lahko od kupca zahteva, da ga sproti obvešča o terjatvah, ki jih je prenesel nanj, ter mu posreduje imena dolžnikov in vse informacije, potrebne za izterjavo, ter zahteva, da predloži ustrezne dokumente in obvesti dolžnike o prenosu.

Kadar se dobavljeno blago ponovno proda skupaj z drugim blagom, ki ne pripada prodajalcu, ali po predelavi, se šteje, da se kupčeva terjatev do tretjega kupca prenese za ceno, dogovorjeno med prodajalcem in kupcem. Prodajalec ne more odobriti nobene oprostitve obveznosti brez dokazila, da je kupec obvestil dolžnike o svoji subrogaciji do prodajalca za zapadle zneske.

7. ODGOVORNOST

7.1. Prodajalec posveča največjo skrb izdelavi, pakiranju in dobavi izdelkov. V primeru zamude ali proizvodnih napak, ki jih prodajalec ustrezno prizna, razen v primeru smrti ali telesne poškodbe iz malomarnosti, pa je njegova obveznost omejena le na povrnitev neposredne škode in zamenjavo pomanjkljivih količin, vključno z zakonskim jamstvom za skrite napake. Prodajalčeva odgovornost v vsakem primeru izključuje izgubo dobička in kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo. Kupčev zahtevek ne zadrži obveznosti plačila zadevnega blaga.

7.2 Prodajalec zavrača vsakršno odgovornost, zlasti v zvezi z vsebino in resničnostjo informacij, natisnjenih o izdelkih prodajalca na zahtevo kupca.

8. TEHNIČNE KLAVZULE

Prodajalec si pridržuje možnost, da se izdelek in njegove tehnične specifikacije spremenijo, pri čemer se ohranijo njegove lastnosti. To je v okviru direktiv Evropske unije, ki se nanašajo na upoštevanje okoljskih zahtev pri oblikovanju in izdelavi embalaže.

9. BOJ PROTI KORUPCIJI

Nikomur ni bila ali ne bo dana nobena ponudba, darilo ali plačilo, nadomestilo ali kakršna koli ugodnost, ki predstavlja nezakonito ali koruptivno prakso, neposredno ali posredno kot spodbuda ali nagrada za oddajo ali izvedbo naročila. Vsaka takšna praksa bo razlog za prekinitev pogodbe ali po potrebi sprejetje drugih ustreznih korektivnih ukrepov.

10. OBDELAVA PODATKOV IN ZASEBNO ŽIVLJENJE

V skladu z zakonom z dne 8. decembra 1992 o varstvu zasebnega življenja ima kupec pravico do dostopa in popravka imenovanih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11. DODELITEV PRISTOJNOSTI, PRAVO, KI SE UPORABLJA

Če sporazumne poravnave ne bo mogoče doseči, bodo za vse spore pristojna sodišča v Tongerenu, ki imajo izključno pristojnost, tudi v primeru pritožbe na podlagi jamstva ali več toženih strank.

Pravo, ki se uporablja, je belgijsko pravo.

Contact us