Értékesítési feltételek

1. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA

A jelen értékesítési feltételek és azok minden későbbi változata szabadon hozzáférhető mindenki számára az eladó internetes oldalán: www.dwreusables.com. A megrendelés leadása a jelen értékesítési feltételek vevő általi teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. E feltételek elsőbbséget élveznek a vevő dokumentumaiban szereplő feltételekkel szemben, és az eladó általi kifejezett elfogadás hiányában a vevő által meghatározott, ezzel ellentétes feltételek az eladó szempontjából nem képezik vita tárgyát.

Amennyiben e záradékok bármelyike érvénytelenné válik, az nem érinti a többi záradék érvényességét.

2. MEGRENDELÉSEK

2.1 Minden megrendelést vásárlásra irányuló ígéretként elemezünk. A megrendelések akkor válnak kötelező érvényűvé, amikor az eladó írásban visszaigazolta azokat.

2.2 A megrendelésnek a vevő által kért bármely módosítása vagy lemondása csak akkor vehető figyelembe, ha azt az áru gyártása előtt legalább 48 órával írásban közlik. Amennyiben a vevő módosítja a megrendelést, az eladó mentesül az eredetileg megállapított határidők teljesítése alól. Ha az eladó nem fogadja el a módosítást vagy a lemondást, a befizetett előlegek nem kerülnek visszatérítésre.

3. SZÁLLÍTÁS

3.1 Feltételek Ha a megrendelésen másként nem jelzik, a szállítás attól a pillanattól kezdve tekintendő teljesítettnek, amikor az árut az eladó telephelyén rendelkezésre bocsátják. Ha az áru átvétele a vevő feladata, az áru átvételének elmulasztása esetén az eladó megteszi a szükséges intézkedéseket az áru vevő költségén történő tárolására, vagy az áru elszállítására vonatkozó hivatalos értesítést követően leszállítja az árut. Az ebből eredő többletköltségeket az eladó a vevőre terheli.

3.2 Határidők A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, kivéve, ha az eladó és a vevő megállapodtak egy határozott és kötelező érvényű időpontban. Kizárólag ebben az esetben a vevő jogosult a szállítási határidők be nem tartása miatt a megrendelést lemondani, hivatalos értesítést követően, illetve kártérítésre, kötbérre vagy a megrendelés törlésére vonatkozó mindennemű jog kizárása mellett.

4. KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS, ÁTVÉTEL ÉS KÖVETELÉSEK

4.1. Az áruk szállítása a vevő kockázatára történik. Sérülés vagy kár keletkezése esetén a címzett feladata, hogy a fuvarozó felé fenntartásokkal éljen, és azokat a szállítástól számított 48 órán belül írásban megerősítse az eladó felé, illetve nem látható hibák esetén azok észlelésétől számított 48 órán belül. Ennek hiányában a leszállított árut a vevő által átvettnek kell tekinteni.

4.2. Az áru átvételét követő 30 napon túl a vevő nem-megfelelőség miatt semmilyen intézkedésre nem jogosult.

5. ÁR ÉS FIZETÉS

5.1 Ár Az ipari gyártmányok minden egyes megrendelésre nézve egyediek, így az árak és az esetleges árcsökkentés becslés alapján kerülnek rögzítésre. Az eladó átvételi elismervényeiben szereplő árak módosulhatnak. Az importáló vagy tranzitország által vagy a belga jogszabályok alkalmazásával kiszabott adókat, vámokat vagy egyéb összegeket a vevő viseli.

5.2 Fizetési feltételek Hacsak a számlákon másként nem szerepel, ezek a számlák készpénzben, az átvételkor fizetendők, és nem tartalmaznak árengedményt.

Árengedmény alkalmazása esetén azt levonják az eladó adóköteles árbevételéből, a vevő által visszaigényelhető adó összegét pedig csökkenteni kell az árengedményre eső adó összegével.

5.3 Fizetési késedelem vagy a fizetés elmulasztása Fizetési késedelem esetén az eladó felfüggesztheti az összes folyamatban lévő megrendelést, bármely más típusú intézkedés sérelme nélkül. A számlán feltüntetett esedékességi időpontban meg nem fizetett összegek után az esedékesség napjától a tényleges fizetés napjáig – a törvény erejénél fogva és előzetes értesítés nélkül – az üzleti tranzakciókat érintő késedelmes fizetésekről szóló, 2002. augusztus 2-án kelt törvényben előírt késedelmi kamat fizetendő.

Az esedékes összeg megfizetésének elmulasztása esetén, negyvennyolc órával azután, hogy az erről szóló hivatalos értesítésre nem érkezett válasz, az eladó ilyen irányú szándéka esetén az értékesítés – a törvény erejénél fogva és az egyéb kártérítési igények sérelme nélkül – törlésre kerül.

Ha a fizetés részletekben történik, egy részlet megfizetésének elmulasztása a teljes tartozás azonnali, hivatalos értesítés nélküli megfizetésére vonatkozó felszólítást von maga után.

Ha a szállítás többszöri szállítás formájában valósul meg, az esetben egy szállítmány kifizetésének elmulasztása feljogosítja az eladót arra, hogy a jövőbeni szállításokat hivatalos értesítés nélkül felfüggessze.

5.4 Garanciális követelmények Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy késedelmes fizetés vagy fizetésképtelenség kockázata esetén különleges garanciákat igényeljen (ilyenek lehetnek különösen: előlegfizetés, bankgarancia, tiltakozó nyilatkozat, a vevőre irányadó zálogjog vagy biztosíték).

Ha a vevő a kért garanciák nyújtását megtagadja, az esetben az áruk visszakövetelésének joga alkalmazható a 6.1. cikkben meghatározott tulajdonjog-fenntartási záradékban foglalt feltételek szerint. A még le nem szállított, folyamatban lévő megrendelések a törvény erejénél fogva a vevő cselekedete miatt és kizárólag az ő hibájából törlésre kerülnek. A vevő ez esetben köteles a még nem szállított áruk értékének megfelelő lemondási díjat fizetni.

5.5. Zálogjog A vevő kifejezetten elismeri az eladónak az eladó birtokában lévő összes árura és dokumentumra vonatkozó szerződéses zálogjogát, amely az eladónak a vevővel szemben fennálló összes követelése (számlák, kamatok, költségek stb…) biztosítékaként zálogjogot és elsőbbségi jogot biztosít.

5.6. A vevő kereskedelmi dokumentumaiban szereplő kötbérfizetési záradékok – mint a késedelem vagy minőségi hiba miatt kiszabott kötbérátalány kiszámlázása – nem kötik az eladót.

6. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS ÉS A TARTOZÁSRA VONATKOZÓ JOG ÁTRUHÁZÁSA

6.1 Tulajdonjog fenntartása Az eladó az általa szállított áru tulajdonjogát az ár teljes kifizetéséig, illetve csekk vagy váltó kibocsátása esetén azok beváltásáig fenntartja. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt, mivel a kockázat a vevőre szállt át, amint az árut az eladó telephelyén rendelkezésre bocsátották, a vevő köteles az árut mindennemű kárveszély ellen biztosítani. A biztosítási kötvények tartalmazzák az eladó tulajdonosi minőségének részleteit. Eltérő rendelkezés hiányában a vevő telephelyén raktáron lévő árukat úgy kell tekinteni, hogy azok kifizetetlenek.

A vételár (teljes vagy részleges) megfizetésének elmaradása esetén az eladó – a törvény erejénél fogva és formaságok alkalmazása nélkül – jogosult az összes még nem teljes mértékben kifizetett árut visszakövetelni, beleértve azokat is, amelyek fizetési határideje általában egy későbbi időpontra esik. Ez a visszaküldés, amely a vevő költségére és kockázatára történik, nem minősül az adásvételtől való elállással egyenértékű ügyletnek. Az áru anyagi hozzájárulás nélküli feldolgozása esetén az árun végrehajtott módosításokat úgy kell tekinteni, mintha azokat az eladó nevében végezték volna el. Abban az esetben, ha a leszállított áruba új anyagot építenek be, az eladó az áru eredeti értékének megfelelő összegben az áru társtulajdonosa lesz.

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vevő tulajdonát képező, az eladó raktáraiban található összes árut a vevő zálogba adja az eladó részére az összes esedékes összeg megfizetésére vonatkozó garanciaként, beleértve a vevő részére már leszállított, de még ki nem fizetett árukért járó összegeket is.

6.2 A tartozásra vonatkozó jogátruházás A vevő jogosult a leszállított árukat szokásos üzleti tevékenysége során továbbértékesíteni. Ez esetben azonban a harmadik fél vevő (átvevő) részére történő viszonteladásból eredő valamennyi tartozást a vevő az eladó javára átruházza. A vevő az átruházást követően is jogosult a tartozások behajtására, anélkül, hogy ez befolyásolná az eladó azon jogát, hogy a tartozásokat saját maga behajtsa. Az eladó ugyanakkor vállalja, hogy nem hajtja be a tartozást, ha a vevő fizetési kötelezettségeit megfelelően teljesíti. Az eladó megkövetelheti a vevőtől, hogy folyamatosan tájékoztassa őt a rá átruházott tartozásokról, és megadja részére az adósok nevét és a behajtáshoz szükséges minden információt, valamint hogy a vevő a vonatkozó dokumentumokat átadja, és az adósokat az átruházásról tájékoztassa.

Ha a leszállított árut más, nem az eladó tulajdonát képező áruval együtt vagy feldolgozás után értékesítik tovább, akkor a vevőnek a harmadik fél vevővel szemben a tartozás vonatkozásában fennálló követelése az eladó és a vevő között megállapodott áron minősül átruházottnak. Az eladó nem adhat felmentést annak igazolása nélkül, hogy a vevő értesítette az adósokat arról, hogy az eladóra az esedékes összegekhez fűződő jogot átruházza.

7. FELELŐSSÉG

7.1. Az eladó a legnagyobb gondossággal jár el a termékek gyártása, csomagolása és szállítása során. Az eladó által megfelelően elismert késedelem vagy gyártási hiba esetén azonban – a gondatlanságból eredő haláleset vagy személyi sérülés esetét kivéve – ez a kötelezettség kizárólag a közvetlen kár megtérítésére és a hibás mennyiségek cseréjére korlátozódik, beleértve a rejtett hibákra vonatkozó törvényes garancia esetét is. Az eladó felelőssége semmilyen esetben sem terjed ki az elmaradt nyereségre, illetve a közvetett vagy következményes veszteségekre vagy károkra. A vevő ilyen irányú követelése esetén az érintett árukra vonatkozó fizetési kötelezettség továbbra is fennáll (az nem kerül felfüggesztésre).

7.2 Az eladó nem vállal felelősséget, különösen a vevő kérésére az eladó termékeiről kinyomtatott információk tartalmát és megbízhatóságát illetően.

8. MŰSZAKI JELLEMZŐKRE VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK

Az eladó fenntartja annak lehetőségét, hogy a terméket és annak műszaki jellemzőit a teljesítmény megőrzése mellett továbbfejlessze. Ez az Európai Unió azon irányelveinek hatálya alá tartozik, amelyek a környezetvédelmi követelmények figyelembevételére vonatkoznak a csomagolás tervezése és gyártása során.

9. KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM

Mindenkor tilos bárki részére – akár közvetlenül, akár közvetve, szerződés odaítélésének vagy végrehajtásának ösztönzése vagy jutalmazása céljából – bármely olyan ajánlatot tenni, ajándékot adni vagy kifizetést teljesíteni, ellenszolgáltatást vagy bármilyen előnyt biztosítani, amely jogellenes vagy korrupt gyakorlatnak minősül. Bármely ilyen gyakorlat a szerződés felmondását vagy egyéb korrekciós intézkedések megtételét vonhatja maga után.

10. ADATKEZELÉS ÉS A MAGÁNÉLET VÉDELME

A magánélet védelméről szóló 1992.12.08-án kelt törvény értelmében a vevőnek jogában áll a rá vonatkozó, név szerint megadott információkhoz hozzáférni és azok helyesbítését kérni.

11. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

Amennyiben esetleges jogvitájukat a felek nem képesek békés úton rendezni, a peres ügyek eldöntését a felek a kizárólagosan illetékes tongereni bíróságok hatáskörébe utalják, garanciális fellebbezés vagy több alperes esetén is.

Az alkalmazandó jog a belga jog.

Contact us