Verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze verkoopvoorwaarden en alle daaropvolgende versies zijn vrij beschikbaar voor iedereen op de internetsite van de verkoper www.dwreusables.com. Het plaatsen van een bestelling veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden door de koper. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op de eigen contractuele voorwaarden van de klant en in het geval het ontbreken van expliciete aanvaarding door de verkoper, zijn alle afwijkende voorwaarden niet tegenstelbaar aan de verkoper. Indien één van deze clausules geannuleerd wordt, blijven de andere clausules geldig.

2. BESTELLINGEN

2.1 Elke bestelling wordt beschouwd als een belofte tot aankoop. Bestellingen worden onherroepelijk wanneer de verkoper de bestelling schriftelijk bevestigd heeft.

2.2 Elke wijziging of annulering van de bestelling door de koper kan enkel mogelijk in beschouwing worden genomen indien dit schriftelijk wordt meegedeeld ten laatste 48 uren vóór de vervaardiging van de goederen. In geval van een wijziging van een bestelling door de koper, zal de verkoper niet meer gebonden zijn door de aanvankelijk aanvaarde levertermijnen. Indien de verkoper de wijziging of annulering niet aanvaardt, worden de door de klant reeds betaalde bedragen niet terugbetaald.

3. LEVERING

3.1 Voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de bestelling, wordt de levering beschouwd plaats te vinden op het moment dat de goederen beschikbaar zijn op de terreinen van de verkoper. Indien de afhaling van de goederen de verantwoordelijkheid is van de koper, leidt het niet afhalen van de goederen tot het nemen van noodzakelijke stappen door de verkoper, met name de opslag van de goederen ten koste van de koper, of het uitvoeren van de levering na een officiële kennisgeving dat de goederen afgehaald moeten worden. De daaruit voorvloeiende kosten zullen bijkomend op de koper worden verhaald.

3.2 Termijnen. Levertermijnen zijn louter indicatief tenzij er tussen de verkoper en de koper een vaste en bindende datum werd overeengekomen. Enkel in dit geval, kan de koper de bestelling annuleren op grond van het niet respecteren van de leveringstermijnen, dit door middel van een aangetekend schrijven zonder daarbij recht te hebben op enigerlei compensatie, boete of schadevergoeding ingevolge de annulatie van de bestelling.

4. OVERDRACHT VAN RISICO, AANVAARDING EN AANSPRAKELIJK-HEID

4.1. Indien de goederen worden vervoerd gebeurt dit op risico van de koper. In geval van schade of verlies, dient de geadresseerde zijn bezwaren te richten aan de transporteur, en deze schriftelijk te bevestigen aan de verkoper binnen 48 uren na de levering of na de vaststelling van schade in geval van niet-zichtbare gebreken. Indien dit niet gedaan wordt, worden de geleverde goederen geacht definitief aanvaard te zijn door de koper.

4.2. Er kan door de koper geen actie ten gevolge van non-conformiteit worden ondernomen indien de levering van de goederen meer dan 30 dagen geleden heeft plaatsgehad.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 Prijs. Aangezien onze industriële fabricaten specifiek zijn voor ieder order, worden prijzen en eventuele kortingen eveneens specifiek vastgesteld. Prijzen die voorkomen op de ontvangstbevestiging van de verkoper kunnen gewijzigd worden. Elke belasting of heffing of enige andere betaling die dient uitgevoerd te worden om te voldoen aan reglementeringen van België of van een invoer-of doorvoerland, dient gedragen te worden door de koper.

5.2 Betalingstermijnen. Tenzij anders vermeld op de facturen, zijn deze contant betaalbaar bij ontvangst en zonder korting. Indien er een korting is, wordt deze in mindering gebracht van de belastbare omzet van de verkoper, de belastingen die door de koper moeten teruggevorderd worden, dienen verminderd te worden met het belastbaar bedrag gerelateerd aan de korting.

5.3 Uitstel of het gebrek aan betaling. In geval van laattijdige betaling, kan de verkoper alle lopende bestellingen opschorten, zonder uitsluiting van enige andere actie. Elke onbetaalde som op de vervaldag vermeld op de factuur zal, van rechtswege en zonder dat er enige voorafgaande verwittiging vereist is, vanaf de vervaldag leiden tot het vervallen van intresten waarbij de intrestvoet wordt gehanteerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal er een forfaitair schadebeding van 10% op het openstaande saldo zijn verschuldigd.

Bij gebreke aan betaling, waarbij er geen respons volgt binnen de 48 uren na een aangetekende aanmaning, zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden, en dit slechts indien de verkoper dit wenst, zonder dat de verkoper het recht verliest op het indienen van andere schadeclaims.
Indien het betalingen in schijven betreft, zal het ontbreken van de betaling van één schijf leiden tot een onmiddellijk opeisbaar worden van de totale schuld, zonder dat een aangetekend schrijven nodig is.

5.4 Garantievoorwaarden. De verkoper behoudt het recht om specifieke garanties te vragen in geval van uitgestelde betaling of in het geval van een risico op insolvabiliteit (meer bepaald een voorschot, een bankgarantie, bezwaarschriften of onderpand genomen op de koper).

In geval van weigering door de koper om de gevraagde garanties te voorzien kan de verkoper het recht inroepen om de goederen op te eisen onder de voorwaarden voorzien in de clausule van het behoud van eigendom bedongen in art. 6.1. Lopende bestellingen die nog niet geleverd werden zullen van rechtswege geannuleerd worden, als gevolg van de handeling van de klant en uitsluitend te wijten aan zijn fout. De klant wordt dan gevraagd een annulatie toeslag te betalen ten bedragen van de goederen die niet geleverd werden.

5.5. Recht op onderpand. De koper bevestigt uitdrukkelijk in het voordeel van de verkoper een contractueel recht op onderpand toe te kennen dat een behoud en voorkeursrecht inhoudt op alle goederen en documenten in het bezit van de verkoper, als garantie van de totale vorderingen (facturen, intresten, kosten, e.d….) die de verkoper heeft ten opzichte van de koper.

5.6. De boeteclausules die vermeld staan op de commerciële documenten van de koper, zoals het factureren van forfaitaire boetes in geval van vertraging of kwaliteitsgebreken, zijn niet-tegenstelbaar aan de verkoper.

6. BEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT EN SCHULDSOBROGATIE

6.1. Behoud van eigendomsrechten. De verkoper behoudt het eigendomsrecht over de goederen door hem geleverd totdat de prijs volledig betaald is en in geval van betaling met cheques of wissels, totdat deze geïnd zijn. Gedurende de periode van behoud van eigendomsrecht, wanneer de risico’s overgedragen worden aan de koper van zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld op de terreinen van de verkoper, dient de koper de goederen te verzekeren tegen alle risico’s. De verzekeringspolis zal de details bevatten van de hoedanigheid van de verkoper als eigenaar. De goederen in stock op de terreinen van de koper zijn verondersteld diegene te zijn die onbetaald zijn tenzij anders gespecifieerd. In geval van niet-betaling (van het totaal of een deel) van de prijs op de vervaldag, kan de verkoper de teruggave van alle goederen vragen die nog niet volledig betaald werden, inclusief deze die normaal op een latere datum betaalbaar zijn, van rechtswege en zonder formaliteiten.
Deze teruggave, uitgevoerd op kosten en risico van de koper staat niet gelijk met de annulering van de verkoop. In geval van verwerking van de goederen zonder materiaaloverdracht, zullen de wijzigingen aangebracht aan de goederen verondersteld worden uitgevoerd te zijn ten laste van de verkoper.
In geval van toevoeging van nieuw materiaal aan de geleverde goederen, zal de verkoper mede-eigenaar van de goederen zijn voor hun initiële waarde.
Tussen de partijen wordt verder uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, ons door de opdrachtgever in pand worden gegeven ter nadere garantie van de betaling van het ons verschuldigde maakloon, met inbegrip van het maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

6.2 Subrogatie. Het is de koper toegestaan de geleverde goederen door te verkopen, in het kader van zijn normale activiteiten. Hij transfereert dan echter ten gunste van de verkoper alle rechten voorkomend uit de wederverkoop aan de derde partij koper (afnemer).  De koper is gemachtigd zijn vorderingen te innen, zelfs na transfer, zonder de verkoper het recht te ontnemen om zelf zijn vorderingen te innen. Echter, de verkoper gaat ermee akkoord de vorderingen niet te innen, indien de koper zijn betalingsverplichtingen correct nakomt. De verkoper kan de koper vragen hem op de hoogte te houden over de getransfereerde vorderingen aan hem en de namen door te geven van de schuldenaren en alle informatie noodzakelijk voor de terugvordering en dat hij de relevante documenten verschaft en de schuldenaren informeert over de transfer. Indien de geleverde goederen doorverkocht zijn met andere goederen die niet behoren tot de verkoper, of na behandeling, wordt de vordering van de koper ten opzichte van de derde partij geacht overdraagbaar te zijn voor het bedrag overeengekomen tussen de verkoper en de koper. Geen enkele afwijking kan toegekend worden door de verkoper zonder bewijs van de verwittiging van de koper aan de schuldenaren van zijn subrogatie aan de verkoper voor de verschuldigde bedragen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

7.1. De verkoper besteedt  de grootste zorg aan de productie, verpakking en levering van de producten. Echter, in geval van vertraging of productiefouten, aanvaard door de verkoper en uitgezonderd in geval van een overlijden of persoonlijke verwondingen ten gevolge van nalatigheid, zal de verplichting van de verkoper enkel beperkt zijn tot de herstelling van de directe schade en tot het vervangen van de defecte hoeveelheden, hierin begrepen ook de gevallen die vallen onder de wettelijke garantie betreffende verborgen gebreken.  In elk geval zal de verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden tot betaling voor enigerlei verlies aan inkomsten, winstderving of andere indirecte schade of gevolgschade. De klacht van de koper vrijwaart de koper  niet van de verplichting tot de betaling van de betreffende goederen.

7.2. De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, in het bijzonder onder andere wat betreft de inhoud en oprechtheid van de informatie, gedrukt op vraag van de klant aangaande de producten van de verkoper.

8. TECHNISCHE CLAUSULES

De verkoper behoudt de mogelijkheid om het product en zijn technische specificaties te laten evolueren, hierbij wakend over de prestaties. Dit kadert in de verplichtingen die ingevolge Europese of nationale wetgeving en normeringen kunnen worden gewijzigd en opgelegd, en dit zowel bij het ontwerp als de vervaardiging van verpakkingen.

9. ANTI-OMKOOPBAARHEID

Er mag geen enkel voorstel, geen enkele gift of betaling, overweging of voordeel in natura, die  illegaal of een oneerlijke praktijk is, aan iemand gedaan worden, noch direct noch indirect, als voorwendsel of  beloning voor de toekenning of de uitvoering van een contract. Elke zodanige praktijk zal aanleiding geven tot het beëindigen van het contract of het nemen van enige andere verbeterende maatregel.

10. GEGEVENSVERWERKING EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In overeenstemming met de wet van 08.12.1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de koper het recht tot toegang en rechtzetting van vermelde informatie betreffende hemzelf.

11. RECHTSPRAAK EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien er bij betwisting geen minnelijke schikking getroffen kan worden, zal elke procesvoering onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren vallen, die een exclusieve bevoegdheid hebben, eveneens in geval van een verzoek tot vrijwaring of in geval van meerdere procespartijen. Het toepasselijk recht is het Belgisch recht.

Contact us