Zasady i warunki

 1. STOSOWANIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży i wszystkie kolejne wersje są dostępne dla każdego na stronie internetowej sprzedawcy www.dwreusables.com Złożenie zamówienia oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych warunków sprzedaży przez kupującego. Mają one pierwszeństwo przed tymi, które znajdują się w dokumentach kupującego, a w przypadku braku wyraźnej akceptacji sprzedającego, wszelkie przeciwne warunki określone przez kupującego są niepodważalne dla sprzedającego.

Jeśli jedna z tych klauzul zostanie unieważniona, pozostałe klauzule pozostają ważne.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Każde zamówienie jest analizowane jako obietnica zakupu. Zamówienia stają się wiążące, gdy sprzedawca potwierdzi je na piśmie.

2.2 Wszelkie zmiany lub anulowanie zamówienia na żądanie kupującego mogą zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną przekazane na piśmie co najmniej 48 godzin przed wyprodukowaniem towarów. W przypadku modyfikacji zamówienia przez kupującego, sprzedający zostanie zwolniony z uzgodnionych terminów początkowych. Jeśli sprzedający nie zaakceptuje zmiany  lub anulowania, wszelkie wpłacone depozyty nie zostaną zwrócone.

3. DOSTAWA

3.1 Warunki. O ile w zamówieniu nie wskazano inaczej, dostawę uznaje się za zrealizowaną z chwilą udostępnienia towarów w siedzibie sprzedającego. Jeśli odbiór towarów należy do obowiązków kupującego, nieodebranie towarów prowadzi do podjęcia przez sprzedającego niezbędnych kroków w celu przechowania towarów na koszt kupującego lub przystąpienia do dostawy po oficjalnym powiadomieniu o usunięciu towarów. Wynikającymi z tego dodatkowymi kosztami sprzedający obciąży kupującego.

3.2 Terminy. Terminy dostaw mają charakter orientacyjny, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnili konkretną i nieprzekraczalną datę. Tylko w takim przypadku kupujący może anulować zamówienie z powodu niedotrzymania terminów wysyłki, po oficjalnym powiadomieniu i z wyłączeniem wszelkich praw do odszkodowania, kary lub anulowania zamówienia.

4. PRZENIESIENIE RYZYKA, AKCEPTACJA I ROSZCZENIA

4.1. Towary są przewożone na ryzyko kupującego. W przypadku uszkodzenia lub utraty, do adresata należy zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń przewoźnikowi i potwierdzenie ich na piśmie sprzedającemu w ciągu 48 godzin od dostawy lub od ich stwierdzenia w przypadku niewidocznych wad. W przeciwnym razie dostarczone towary zostaną uznane za przyjęte przez kupującego.

4.2. Nabywca nie może podjąć żadnych działań w związku z niezgodnością po upływie 30 dni od dostawy towarów.

5. CENA I PŁATNOŚĆ

5.1 Cena. Produkty przemysłowe są specyficzne dla każdego zamówienia, ceny i ewentualne obniżki są ustalane na podstawie szacunków. Ceny widniejące na potwierdzeniach odbioru sprzedającego mogą ulec zmianie. Wszelkie podatki, cła lub inne opłaty, które należy uiścić w związku z zastosowaniem przepisów belgijskich lub przepisów kraju importującego lub tranzytowego, ponosi kupujący.

5.2 Warunki płatności. O ile nie wskazano inaczej na fakturach, są one płatne gotówką przy odbiorze i bez rabatu.

Jeśli istnieje rabat, zostanie on odliczony od podlegającego opodatkowaniu obrotu sprzedającego, a kwota podatków do odzyskania przez nabywcę musi zostać pomniejszona o kwotę podatku przypisywanego rabatowi.

5.3 Opóźnienie w płatności lub brak płatności. W przypadku opóźnienia w płatności sprzedawca może zawiesić wszystkie bieżące zamówienia, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego rodzaju działań. Wszelkie kwoty niezapłacone w terminie płatności podanym na fakturze będą skutkować, ipso-jure i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, od dnia wymagalności do dnia faktycznej płatności, zastosowaniem odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w ustawie z dnia 2 sierpnia 2002 r. o opóźnieniach w płatnościach w odniesieniu do transakcji handlowych.

W przypadku braku płatności, czterdzieści osiem godzin po oficjalnym powiadomieniu pozostało bez odpowiedzi, sprzedaż zostanie anulowana ipso iure, jeśli sprzedawca sobie tego życzy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku płatności w ratach, niezapłacenie raty będzie skutkować natychmiastowym żądaniem zapłaty całości zadłużenia, bez oficjalnego powiadomienia.

Gdy dostawa jest podzielona na kilka dostaw, brak zapłaty za dostawę daje sprzedającemu prawo do zawieszenia przyszłych dostaw, bez oficjalnego powiadomienia.

5.4 Wymagania dotyczące gwarancji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania określonych gwarancji w przypadku opóźnienia płatności lub ryzyka niewypłacalności (w szczególności zaliczki, gwarancji bankowej, oświadczeń o proteście, zastawów lub zabezpieczeń ustanowionych na kupującym).

Odmowa udzielenia przez kupującego wymaganych gwarancji może stanowić podstawę do roszczenia o wydanie towaru na warunkach przewidzianych w klauzuli zastrzeżenia własności, o której mowa w art. 6 ust. 1. 6.1. Bieżące zamówienia, które nie zostały jeszcze dostarczone, zostaną anulowane ipso iure, z powodu działania klienta i wyłącznie z jego winy. Klient będzie wówczas zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie równej wartości niedostarczonych jeszcze towarów.

5.5. Prawo zastawu. Kupujący wyraźnie przyznaje sprzedającemu umowne prawo zastawu z prawem pierwszeństwa na wszystkich towarach i dokumentach będących w posiadaniu sprzedającego, jako gwarancję całkowitych należności (faktury, odsetki, wydatki itp.), które sprzedający ma wobec kupującego.

5.6. Klauzule o karach umownych zawarte w dokumentach handlowych kupującego, takie jak fakturowanie kar ryczałtowych za opóźnienie lub niedotrzymanie jakości, nie podlegają sprzeciwowi sprzedającego.

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I SUBROGACJA DŁUGU

6.1 Zastrzeżenie własności. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych przez niego towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny, a w przypadku wystawienia czeków lub weksli do momentu ich realizacji. W okresie zastrzeżenia prawa własności, ryzyko zostało przeniesione na kupującego z chwilą udostępnienia towarów w siedzibie sprzedającego, kupujący musi ubezpieczyć towary od wszelkiego ryzyka uszkodzenia. Polisy ubezpieczeniowe będą zawierać szczegóły dotyczące jakości sprzedawcy jako właściciela. Domniemywa się, że towary znajdujące się w magazynie w siedzibie kupującego są towarami niezapłaconymi, chyba że ustalono inaczej.

W przypadku braku zapłaty (całkowitej lub częściowej) ceny w terminie wymagalności, sprzedający może zażądać zwrotu wszystkich towarów, za które nie zapłacono jeszcze w całości, w tym towarów zwykle płatnych w późniejszym terminie, ipso iure i bez formalności. Taki zwrot, dokonany na koszt i ryzyko kupującego, nie jest uznawany za równoznaczny z anulowaniem sprzedaży. W przypadku przetwarzania towarów bez istotnego wkładu, modyfikacje dokonane w towarach zostaną uznane za przeprowadzone w imieniu sprzedającego. W przypadku włączenia nowego materiału do dostarczonych towarów, sprzedający będzie współwłaścicielem towarów do ich wartości początkowej.

Strony wyraźnie uzgodniły, że wszystkie towary należące do kupującego, które znajdują się w magazynach sprzedającego, są przekazywane sprzedającemu przez kupującego w zastaw jako gwarancja zapłaty wszystkich należnych kwot, w tym kwot należnych za towary już wysłane do kupującego, ale jeszcze niezapłacone.

6.2 Subrogacja długu. Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży dostarczonych towarów w ramach swojej normalnej działalności. Następnie jednak przenosi na sprzedającego wszystkie długi na swoją korzyść wynikające z odsprzedaży na rzecz nabywcy będącego osobą trzecią (przyjmującego). Kupujący jest upoważniony do odzyskania swoich długów, nawet po przeniesieniu, bez wpływu na prawo sprzedającego do odzyskania swoich długów. Sprzedawca zgadza się jednak nie odzyskiwać długów, jeśli nabywca prawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych. Zbywca może wymagać, aby nabywca informował go na bieżąco o przeniesionych na niego wierzytelnościach oraz podawał nazwy dłużników i wszelkie informacje niezbędne do odzyskania wierzytelności, a także aby dostarczył odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników o przeniesieniu wierzytelności.

Gdy dostarczone towary są odsprzedawane wraz z innymi towarami, które nie należą do sprzedającego, lub po przetworzeniu, dług kupującego wobec nabywcy będącego osobą trzecią zostaje przeniesiony na cenę uzgodnioną między sprzedającym a kupującym. Sprzedający nie może udzielić zwolnienia bez dowodu powiadomienia dłużników przez kupującego o jego subrogacji wobec sprzedającego w odniesieniu do należnych kwot.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Sprzedający dokłada najwyższej staranności przy produkcji, pakowaniu i dostawie produktów. Jednakże w przypadku opóźnienia lub wad produkcyjnych, należycie uznanych przez sprzedającego i z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania, jego zobowiązanie będzie ograniczone wyłącznie do naprawienia bezpośrednich szkód i wymiany wadliwych ilości, w tym w przypadku gwarancji prawnej za wady ukryte. W każdym przypadku odpowiedzialność sprzedającego wyklucza utratę zysku oraz wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody. Roszczenie kupującego nie zawiesza obowiązku zapłaty za dane towary.

7.2 Sprzedawca odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do treści i prawdziwości informacji drukowanych na żądanie klienta na temat produktów sprzedawcy.

8. KLAUZULE TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany produktu i jego specyfikacji technicznych przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości. Leży to w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej związanych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych w projektowaniu i produkcji opakowań.

9. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Żadna oferta, prezent lub płatność, wynagrodzenie lub korzyść jakiegokolwiek rodzaju, która stanowi nielegalną lub korupcyjną praktykę, nie została lub nie zostanie złożona komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, jako zachęta lub nagroda za udzielenie lub wykonanie umowy. Wszelkie takie praktyki będą stanowić podstawę do rozwiązania umowy lub podjęcia innych odpowiednich działań naprawczych.

10. PRZETWARZANIE DANYCH I ŻYCIE PRYWATNE

Zgodnie z ustawą z dnia 08.12.1992 r. o ochronie życia prywatnego, kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

11. PRZYPISANIE JURYSDYKCJI, PRAWO WŁAŚCIWE

W przypadku nieosiągnięcia ugody, wszelkie spory sądowe będą podlegać kompetencjom sądów w Tongeren, które mają wyłączną jurysdykcję, nawet w przypadku odwołania gwarancyjnego lub wielości pozwanych.

Prawem właściwym jest prawo belgijskie.

Contact us