Odredbe i uvjeti

1. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Ovi uvjeti prodaje i sve naredne verzije besplatno su dostupne svima na internetskoj stranici prodavatelja www.dwreusables.com . Slanjem narudžbe kupac potpuno i bezuvjetno prihvaća ove uvjete prodaje. Ovi uvjeti imaju prednost nad onima koji se pojavljuju u kupčevim dokumentima, i ako nema izričitog prihvaćanja prodavatelja, svi suprotni uvjeti koje je kupac postavio prodavatelju su neosporni.

Ako bi jedna od ovih klauzula bila poništena, ostale klauzule ostaju važeće.

2. NARUDŽBE

2.1 Svaka narudžba se promatra kao obećanje kupnje. Narudžbe postaju čvrste kada ih prodavatelj pismeno potvrdi.

2.2 Svaka izmjena ili otkazivanje narudžbe na zahtjev kupca može se eventualno uzeti u obzir samo ako je dana u pisanom obliku najmanje 48 sati prije proizvodnje robe. U slučaju izmjene narudžbe od strane kupca, prodavatelj neće više biti vezan na početno ugovorene rokove. Ako prodavatelj ne prihvati izmjene ili otkazivanje, svi plaćeni depoziti neće biti vraćeni.

3. DOSTAVA

3.1 Uvjeti. Osim ako nije drugačije naznačeno na narudžbi, isporuka se smatra izvršenom od trenutka kada je roba stavljena na raspolaganje u prostorijama prodavatelja. Ako je preuzimanje robe odgovornost kupca, nepreuzimanje robe dovodi do toga da prodavatelj poduzima potrebne korake za skladištenje robe o trošku kupca ili da nastavi s isporukom nakon službene obavijesti o uklanjanju robe. Dodatne troškove kao rezultat toga prodavatelj će naplatiti kupcu.

3.2 Rokovi. Rokovi isporuke su okvirni osim ako između prodavatelja i kupca nije dogovoren čvrst i imperativan datum. Samo u tom slučaju, kupac može otkazati narudžbu zbog nepoštivanja rokova otpreme, nakon službene obavijesti i isključujući bilo kakvo pravo na naknadu, kaznu ili otkazivanje narudžbe.

4. PRIJENOS RIZIKA, PRIHVAĆANJE I ZAHTJEVI

4.1. Roba putuje na rizik kupca. U slučaju oštećenja ili gubitka, na primatelju je da provjeri odgovornost prijevoznika i da ih pismeno potvrdi prodavatelju u roku od 48 sati od dostave ili od njihovog uočavanja u slučaju nevidljivih nedostataka. U protivnom smatrat će se da je isporučenu robu kupac prihvatio.

4.2. Nakon više od 30 dana od isporuke robe kupac ne može poduzeti nikakve radnje zbog nesukladnosti.

5. CIJENA I PLAĆANJE

5.1 Cijena. Industrijska proizvodnja je specifična za svaku narudžbu te se cijene i potencijalno sniženje definiraju kalkulacijom. Cijene koje se pojavljuju na potvrdi primitka prodavatelja mogu se mijenjati. Iznosi poreza, carine ili druga davanja koja se moraju izvršiti u vezi s primjenom belgijskih propisa u zemlji uvoza ili tranzita snosi kupac.

5.2 Uvjeti plaćanja. Osim ako nije drugačije naznačeno na računima, plaćanje je u gotovini po primitku i bez popusta.

Ako postoji popust, on će se oduzeti od oporezivog iznosa prodavatelja, a iznos poreza kojeg kupac treba platiti mora se umanjiti za iznos poreza koji se može pripisati popustu.

5.3 Kašnjenje plaćanja ili neplaćanje. U slučaju kašnjenja plaćanja, prodavatelj može obustaviti sve trenutne narudžbe, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu vrstu radnje. Svi iznosi koji nisu plaćeni na datum dospijeća naveden na fakturi dovest će, ipso-jure i bez ikakve prethodne obavijesti, od datuma dospijeća do datuma efektivnog plaćanja, primjenu kamate na odgođeno plaćanje jednake onome što je predviđeno u zakonu od 2. kolovoza 2002. o zakašnjelim plaćanjima u vezi s poslovnim transakcijama.

U slučaju neplaćanja, četrdeset osam sati nakon što je službena obavijest ostala bez odgovora, prodaja će biti otkazana ipso jure, ako prodavatelj tako želi, bez prejudiciranja bilo kojih drugih zahtjeva za naknadu štete.

Kada je plaćanje u ratama, neplaćanje rate će dovesti do trenutnog zahtjeva za plaćanje cjelokupnog duga, bez službene obavijesti.

Kada je isporuka podijeljena na više isporuka, neplaćanje isporuke daje prodavatelju pravo obustaviti buduće isporuke, bez službene obavijesti.

5.4 Zahtjevi jamstva. Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati posebna jamstva u slučaju kašnjenja plaćanja ili rizika od nesolventnosti (avansno plaćanje, bankovna garancija, protest mjenice, založna prava preuzeta od kupca).

Kod odbijanja kupca da pruži tražena jamstva može se pozvati na pravo potraživanja robe pod uvjetima predviđenim u klauzuli o zadržavanju vlasništva navedenoj u čl. 6.1. Trenutne narudžbe koje još nisu isporučene bit će otkazane ipso jure, zbog radnje kupca i isključivo njegovom krivnjom. Kupac će tada morati platiti naknadu za otkazivanje koja je jednaka vrijednosti robe koja još nije isporučena.

5.5. Založno pravo. Kupac izričito priznaje prodavatelju ugovorno založno pravo koje nosi založno pravo i pravo prvenstva na svu robu i dokumente u posjedu prodavatelja, kao jamstvo ukupnih potraživanja (fakture, kamate, troškovi itd.) koja prodavatelj ima kod kupca.

5.6. Kaznene klauzule koje se pojavljuju u kupčevim komercijalnim dokumentima, kao što je fakturiranje paušalnih kazni za kašnjenje ili nedostatak kvalitete, ne mogu se suprotstaviti prodavatelju.

6. ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA I SUBROGACIJA DUGA

6.1 Zadržavanje vlasništva. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na isporučenoj robi do isplate cijene u cijelosti, a u slučaju izdavanja čekova ili mjenica do unovčenja iste. Tijekom razdoblja zadržavanja vlasništva, budući da su rizici preneseni na kupca nakon što je roba stavljena na raspolaganje u prostorijama prodavatelja, kupac mora osigurati robu od bilo kakvog rizika oštećenja. Police osiguranja uključivat će pojedinosti o kvaliteti prodavatelja kao vlasnika. Pretpostavlja se da je roba na zalihi u prostorijama kupca ona koja nije plaćena, osim ako nije drugačije navedeno.

U slučaju neplaćanja (cjelovitog ili djelomičnog) na datum dospijeća, prodavatelj može zatražiti povrat sve robe koja još nije u potpunosti plaćena, uključujući onu čije plaćanje dospijeva kasnije, ipso jure i bez formalnosti. Ovaj povrat, izvršen na trošak i rizik kupca, ne prihvaća se kao ekvivalent poništenju prodaje. U slučaju prerade robe bez materijalnog doprinosa, pretpostavit će se da su izmjene na robi izvršene u ime prodavatelja. U slučaju ugradnje novog materijala u isporučenu robu, prodavatelj će biti suvlasnik robe za njihovu početnu vrijednost.

Između stranaka je izričito dogovoreno da svu robu koja pripada kupcu, a koja se nalazi u skladištima prodavatelja, kupac daje prodavatelju u zalog kao jamstvo za plaćanje svih dospjelih iznosa, uključujući iznose dospjele za robu već otpremljenu kupcu, ali koja još nije plaćena.

6.2 Subrogacija duga. Kupac je ovlašten preprodavati isporučenu robu u okviru svog uobičajenog poslovanja. Međutim, tada na prodavatelja prenosi u njegovu korist sva potraživanja nastale preprodajom trećem kupcu (preuzimatelju). Kupac je ovlašten naplatiti svoje dugove, čak i nakon prijenosa, bez utjecaja na pravo prodavatelja da sam naplati svoje dugove. Međutim, prodavatelj se obvezuje da neće naplaćivati dugovanja ako kupac uredno podmiruje svoje obveze. Prodavatelj može zahtijevati od kupca da ga obavještava o dugovima koji su na njega preneseni i da mu dostavi imena dužnika i sve podatke potrebne za naplatu te da dostavi odgovarajuće isprave i obavijesti dužnike o prijenosu.

Kada se isporučena roba preprodaje s drugom robom koja ne pripada prodavatelju ili nakon obrade, smatra se da se dug kupca prema trećem kupcu prenosi za cijenu dogovorenu između prodavatelja i kupca. Prodavatelj ne može odobriti nikakvo odustajanje bez dokaza kupčeve obavijesti dužnicima o njegovoj subrogaciji prema prodavatelju za dospjele iznose.

7. ODGOVORNOST

7.1. Prodavatelj posvećuje najveću pažnju izradi, pakiranju i isporuci proizvoda. Međutim, u slučaju kašnjenja ili proizvodnih nedostataka, koje je prodavatelj propisno prepoznao i osim u slučaju smrti ili osobne ozljede nastale zbog nemara, njegova će obveza biti ograničena samo na popravak izravne štete i zamjenu neispravnih količina, uključujući za slučaj zakonskog jamstva za skrivene nedostatke. U svakom slučaju, odgovornost prodavatelja isključuje gubitak dobiti i bilo kakav neizravni ili posljedični gubitak ili štetu. Zahtjev kupca ne obustavlja obvezu plaćanja dotične robe.

7.2 Prodavatelj odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost, posebice u pogledu sadržaja i istinitosti informacija ispisanih na zahtjev kupca o proizvodima prodavatelja.

8. TEHNIČKE KLAUZULE

Prodavatelj zadržava mogućnost izmjene proizvoda i njegovih tehničkih specifikacija uz očuvanje njegovih performansi. To je unutar područja primjene direktiva Europske unije koje se odnose na uzimanje u obzir ekoloških zahtjeva u dizajnu i proizvodnji ambalaže.

9. BORBA PROTIV KORUPCIJE

Nikakva ponuda, dar ili plaćanje, naknada ili korist bilo koje vrste, koja predstavlja nezakonitu ili koruptivnu praksu, nije niti će biti dana bilo kome, bilo izravno ili neizravno, kao poticaj ili nagrada za dodjelu ili izvršenje ugovora. Svaka takva praksa bit će osnova za raskid ugovora ili poduzimanje bilo koje druge korektivne mjere prema potrebi.

10. OBRADA PODATAKA I PRIVATNI ŽIVOT

U skladu sa zakonom od 08.12.1992. koji se odnosi na zaštitu privatnog života, kupac ima pravo pristupa i ispravka imenovanih podataka koji se tiču njega.

11. DODJELJIVANJE NADLEŽNOSTI, VAŽEĆI ZAKON

U slučaju neuspjeha postizanja prijateljske nagodbe, svi sporovi bit će u nadležnosti sudova u Tongerenu, koji imaju isključivu nadležnost, čak i u slučaju žalbe na jamstvo ili većeg broja tuženika.

Primjenjivi zakon je belgijski zakon.

Contact us